دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPGمحتویات

تعریف

A) She can play chess

او می‌تواند شطرنج بازی کند.
She cans play chess

نادرست
B) Masoud might get there in time

مسعود ممکن است سر وقت به آنجا برسد
Masoud mightn't get there in time

مسعود امکان ندارد سر وقت به آنجا برسد
C) We would like a room with a view
اتاقی را که منظره داشته باشد ترجیح می‌دهیم
D) Could I leave early today? please
ممکنه امروز زودتر برم؟ لطفاً
E) Richard may know the answer
ریچارد ممکن است پاسخ را بداند
F) We will can this game
نادرست

فعل‌های کمکی وجهی، فعل‌های ویژه‌ای هستند که نسبت به فعل‌های کمکی اصلی، کارکردی بی‌قاعده و نامنظم دارند. این گروه از فعل‌ها «s سوم شخص مفرد» نمی‌گیرند (A) و برای منفی شدن، بدون نیاز به do و does کافی است با پسوند not جمع شوند. (B) بسیاری از آنها حالت گذشته و آینده ندارند (C) و با جابه‌جایی با فاعل حالت پرسشی به وجود می‌آورند. (D) فعل‌های وجهی قبل از مصدر بدون to (فعل اصلی) در جمله خبری جای می‌گیرند و بدون فعل اصلی کارکردی ندارند. (E) دو فعل وجهی را هرگز با یکدیگر پیش از یک فعل اصلی به کار نمی‌برند. (F)

این دسته از فعل‌ها با دیگر فعل‌هایی که با آنها متفاوت هستند (فعل‌های اصلی) همراه شده و برای بیان توانایی‌ها، اجبارها، ممکن‌ها، غیر ممکن‌ها، مجوزها، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌ها، تعارف‌ها، پندها، پیش‌بینی‌ها، الزامات، حدس‌ها، احتمالات و نظایر آن استفاده می‌شوند. فعل‌های وجهی با توجه به صرف فعل و در زمان‌های مختلف دستور زبانی، املایی ثابت دارند و تغییرناپذیر هستند. این فعل‌ها وجوه وصفی حال و گذشته ندارند و فاقد مصدر هستند. فعل‌های کمکی وجهی بر خلاف فعل‌های کمکی اصلی برای سوالی شدن نیازی به do و does ندارند.

فعل‌های وجهی به شکل تک واژه هستند و فقط یک شکل دارند. آنها بر وضع، حالت، روش یا سبکی از عملکرد یک فعل اصلی دلالت می‌کنند. آنها اطلاعاتی درباره فعل اصلی که با آن همراه می‌شوند، ارائه می‌دهند. کارکردها و کاربردهای بسیار متنوع ارتباطی از دیگر خصوصیات این دسته از فعل‌ها می‌باشد. زبان‌آموزان اغلب در مواجهه با فعل‌های وجهی از دو جنبه معنایی و کاربردی و همچنین دستور زبان دچار مشکل می‌شوند.

کاربردها

پیش‌گویی و پیش‌بینی

به وسیله فعل‌های وجهی کمکی می‌توانیم میزان اطمینان و احساس مان را به آینده بیان کنیم. در زبان انگلیسی برای بیان پیش‌گویی و پیش‌بینی از فعل‌های وجهی shall ،would ،will و فعل عبارتی وجهی be going to استفاده می‌شود.

be going to ،shall ،would، will

از will برای پیش‌گویی‌ها و پیش‌بینی‌ها (۱) و بیان رخدادهای محتمل (۲) استفاده می‌شود. در مقایسه will و would می‌توان گفت will برای موقعیت‌های قابل پیش‌گویی (۳) و would برای موقعیت‌های فرضی و گمانی (۴) استفاده می‌شود.

ردیف مثال برگردان فارسی توضیحات
۱ I won't finish this before Friday گمون نکنم قبل از جمعه تمومش کنم won't حالت منفی will است.
۲ Don't call them now. They 'll be sleeping الان بهشون زنگ نزن، احتمالاً" خواب هستن ll' مخفف will است.
۳ He 'll look better without that scruffy beard بدون اون ریشای در هم ریخته قیافش بهتر میشه گوینده تصور آن را دارد که ممکن است او ریشش را بزند
۴ He 'd look better without that scruffy beard بدون اون ریشای در هم ریخته قیافش بهتر میشه گوینده بر این باور نیست که ممکن است او ریشش را بزند

همچنین از will و ساختار کامل برای پیش‌بینی یک عمل که قبل از یک رویداد دیگر در آینده اتفاق داده است استفاده می‌کنیم. (۵) از would و ساختار کامل نیز برای پیش‌بینی یک عمل یا موقعیت تخیلی انجام شده در زمان گذشته استفاده می‌شود. (۶) از will برای پیش‌بینی‌هایی که بر پایه تجارب گذشته هستند، استفاده می‌شود. (۷) ما می‌توانیم از will برای بیان اطلاعات و دانسته‌های شخصی نیز استفاده کنیم. (۸) از فعل وجهی عبارتی be going to به منظور بیان پیش‌بینی‌ها بر پایه چیزی که در زمان حال احساس یا فرض می‌شود، استفاده می‌شود. (۹)

باید بر این نکته توجه کرد که از will هنگامی برای پیش‌بینی استفاده می‌شود که ما مدارک و نشانه‌ای از آینده نداریم اما هنگام استفاده از be going to علائمی از آینده برای پیش‌بینی در دست است.

ردیف مثال برگردان فارسی توضیحات
۵ It's no good phoning at midnight. Everyone will have gone to bed خوب نیست نصف شب زنگ زد. ممکنه خوابیده باشن پیش‌بینی عمل خوابیدن که ممکن است پیش از تلفن زدن رخ داده باشد
۶ Life in the Middle Ages was harsh and cruel. You would have hated it زندگی در قرون وسطی ناخوشایند و رنج‌آور بود. دروانی که (اگر شما در آن زمان زندگی می‌کردید) از آن بیزار می‌بودید پیش بینی متنفر بودن از زندگی در قرون وسطایی (اگر در آن دوران بودید)
۷ There will be delays because of bad weather به دلایل آب و هوای نامساعد، با تأخیر مواجه خواهیم بود تجربه وجود نسبت تأخیر و آب و هوای بد
۸ Too much coffee will give you a headache نوشیدن قهوه زیاد موجب سر درد می‌شود تجربه شخصی نتیجه سردرد ناشی از مصرف زیاد قهوه
۹ Oh, no, I think it 's going to rain اوه نه، فکر کنم میخاد بارون بیاد احساس بارانی و ابری بودن آب و هوا

همچنین از be going to برای تصمیماتی که به تازگی گرفته شده‌اند (۱۰) و یا برای اتفاقات و کارهایی که در شرف روی دادن هستند، استفاده می‌شود. (۱۱) برای برنامه‌ها و اهدافی که در زمان گذشته طراحی شده‌اند نیز عبارت was/were going to مناسب است. (۱۲)

ردیف مثال برگردان فارسی توضیحات
۱۰ We 're going to spend Chrismas at home ما می‌خواهیم تعطیلات کریسمس را در خانه باشیم تصمیم که به تازگی اتخاذ شده است
۱۱ Close your eyes. I 'm going to give you a big surprise چشمات رو ببند می‌خوام سورپرایزت کنم عمل سورپرایز که در شرف روی دادن است
۱۲ I was going to do law, but changed my mind می‌خواستم حقوق بخونم ولی تصمیمم عوض شد برنامه‌ریزی تحصیلات در زمینه حقوق در گذشته

در ساختاری پرسشی از shall به همراه ضمیرهای I و We (ضمیرهای اول شخص) به منظور پیشنهاد کردن، تعارف کردن و توصیه کردن (۱۳) (۱۴) و یا پیشنهاد گرفتن یا راهنمایی خواستن (۱۵) و همچنین از shall و will برای بیان اراده نیز استفاده می‌شود. (۱۶)

ردیف مثال برگردان فارسی توضیحات
۱۳ Shall I close the door درب رو ببندم؟ با حالت تعارف و پیشنهاد
۱۴ Let's try again, shall we بیا یه بار دیگه سعی کنیم. باشه؟ با حالت توصیه و پیشنهاد
۱۵ Where shall we go for lunch today پیشنهاد شما برای نهار کجاست امروز؟ راهنمایی خواستن
۱۶ We lost the battle, but we ! shall(or will) never give up جنگ و باختیم ولی هرگز تسلیم نخواهیم شد بیان اراده

در زبان انگلیسی برای بیان اندازهٔ درجه اطمینان گوینده برای پیش‌بینی می‌توان از قیدهایی نظیر definitely ،possibly ،likely ،certainly ،probably استفاده کرد. از فعل کمکی وجهی might نیز برای پیش‌بینی استفاده می‌گردد.

مثال برگردان فارسی میزان احتمال و شانس بارندگی
It'll definitely rain به طور قطع باران خواهد بارید ۱۰۰٪
It'll almost certainly rain احتمال قریب به یقین باران خواهد بارید ۹۰٪ تا ۹۹٪
It'll probably rain / It's likely to rain شاید باران بیاید ۸۰٪ تا ۹۵٪
It'll possibly rain / It might rain احتمال دارد باران بیاید ۵۰٪ تا ۸۰٪
It might not rain گمان نکنم باران ببارد ۲۰٪ تا ۵۰٪
It probably won't rain / It isn't likely to rain احتمالاً" باران نمی‌بارد ۵٪ تا ۲۰٪
It almost certainly won't rain احتمال قریب به یقین باران نخواهد بارید ۱٪ تا ۵٪
It definitely won't rain به طور قطع باران نخواهد بارید ۰٪

نقل قول

could ،might و Would ممکن است در برخی کاربردها مثل نقل قول غیر مستقیم، پس از فعل گذشته ساده قرار گیرند.

مخفف

would ،will و shall معمولاً" به صورت مخفف استفاده می‌شوند مگر این که حالت تاکیدی داشته باشند.

با حرف اضافه

یکی از فعل‌های وجهی در زبان انگلیسی ought است که همواره با حرف اضافه to همراه است.

فعل‌های وجهی عبارتی

فعل‌های وجهی عبارتی، گروهی از عبارت‌های فعلی هستند که همانند فعل‌های وجهی عمل می‌کنند. فعل‌های وجهی عبارتی، ترکیبی از فعل‌های کمکی اصلی (مثل be، have، do) به همراه وندها هستند. ابتدای فعل‌های وجهی عبارتی، فعل‌های کمکی اصلی قرار می‌گیرند. فعل‌های وجهی عبارتی در پنج ساختار مورد استفاده قرار می‌گیرند:

کاربرد مثال ترجمه
پس از یک فعل وجهی They may be going to increase tuition next year آنها ممکن است شهریه را در سال آینده افزایش دهند.
نقش یک مصدر I hope to be allowed to stay امیدوارم به من اجازه بدهند تا بمانم.
نقش یک ساختار ingدار I hate haveing to repaet everything از این که مجبورم هرچیزی رو مدام تکرار کنم، بیزارم.
نقش یک ساختار کامل They haven't been allowed to leave the building آنها مجاز نبوده‌اند از ساختمان بیرون روند.
نقش یک ساختار استمراری She is having to pay extra او باید بیشتر بپردازد.
X) Mary is going to have to go to the shop for more cheese)
ماری باید بعداً" برای خرید پنیر بیشتر به مغازه برود

دو فعل وجهی عبارتی را می‌توان در کنار یکدیگر به کار برد. (X)

فعل‌های وجهی مرکب

فعل‌های وجهی مرکب به آن دسته از فعل‌های وجهی اطلاق می‌شود که ممکن است ساختار کامل، استمراری، کامل-استمراری و مجهول داشته باشند.

ساختار فعل وجهی مرکب فرمول مثال برگردان فارسی
کامل قسمت سوم فعل+have+فعل وجهی He shouldn't have done that او نمی‌بایست این کار را انجام می‌داد
استمراری وجه وصفی حال+be+فعل وجهی He might be joking! شاید داره شوخی می‌کنه
کامل-استمراری وجه وصفی حال+have been+فعل وجهی I called, but she didn't answer. She must have been sleeping بهش زنگ زدم جواب نداد، بایستی از اون وقت تا حالا خوابیده باشه
مجهول با be قسمت سوم فعل+be+فعل وجهی Some things cannot be explained by reason برخی چیزها را نمی‌توان با دلیل توضیح داد
مجهول با have been قسمت سوم فعل+have been+فعل وجهی He may have been told incorrect information ممکنه بهش اطلاعات غلط داده باشن

Should یکی از افعال کمکی در زبان انگیسی است و در موارد زیر به کار می‌رود.

وظیفه

بیان بهترین کار یا چیز
If you're annoyed with him, you should tell him
اگر او آزارت می‌دهد، باید به او گوشزد کنی
You should change trains at Tehran if you're going to Tabriz
اگر قصد داری به تبریز بروی، باید قطارت را در تهران عوض کنی
This computer isn't working as it should
این کامپیوتر آن طور که باید باشد کار نمی‌کند
I should have written to her but I haven't had time
باید یادداشتی برایش می‌گذاشتم ولی وقت نداشتم
It's very kind of you, but you really shouldn't have bothered
شما لطف دارید ولی حقیقتاً نباید خود را به زحمت می‌انداختید
Who do you think I should call?
فکر میکنی من به چه کسی باید تلفن بزنم؟

احتمال و گمان

بیان چیزی محتمل و قابل انتظار
My bicycle should be ready this afternoon
دوچرخه من بایستی (به احتمال زیاد) امروز بعدازظهر حاضر باشد
I wonder what's happened to Hassan. He should be here by now
تعجب می‌کنم که چه اتفاقی برای حسن افتاده است. (ما انتظار داشتیم) او الان اینجا باشد
According to his teacher, he should pass the exam
آن طور که معلمش می‌گفت او باید (به احتمال زیاد) آزمون را قبول شود

امکان

بیان یک رویداد امکان‌پذیر در آینده (کاربرد رسمی)
If anyone should ask for me, I'll be in the manager's office
اگر کسی با من کار داشت (رویدادی امکان‌پذیر) من اتاق مدیر هستم
Should you ever need anything, please don't hesitate to contact me
هر وقت به چیزی نیاز داشتی (رویدادی امکان‌پذیر)، بدون معطلی مرا خبر کن

بیان نظر و احساس (بعد از that صفت و اسم)
It's odd that she should think I would want to see her again.
عجیب است که او فکر می‌کند ما باید او را دوباره ببینیم
It's so unfair that she should have died so young
عادلانه نیست که خیلی جوان بمیرد
استفاده پس از that برای بیان یک موقعیت و رویداد قابل امکان که ممکن است وجود داشته باشد یا رخ دهد
We agree that the money should be paid tomorrow
ما موافقیم که پول باید فردا پرداخت شود
استفاده پس از so that و in order that برای نشان دادن مقصود و هدف (رسمی)
He took his umbrella so that he shouldn't get wet
او برای اینکه خیس نشود چترش را برد